פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת סוכה · פרק ג · הלכה יב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


דף יז עמוד בעריכה

מתניתין   מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזרת למים בשבת ר' יהודה אומר בשבת מחזירין ובי"ט מוסיפין ובמועד מחליפין כל קטן שיש בו דעת לנענע חייב בלולב:

גמרא  יודע לנענע חייב בלולב יודע להתעטף חייב בציצית יודע לדבר אביו מלמדו לשון תורה.  יודע לשמור את ידיו אוכלין על ידיו תרומה.  את גופו אוכלין על גופו טהרות.  אבל אינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו ואינו עומד על הדוכן עד שיתמלא זקנו ר' אומר וכולהם מבן עשרים שנה ומעלה שנא' (דה"א, כג) ויעמידו את הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה':