ירושלמי מכות

מסכת מכות

לפי הלכות

מסכת מכות ב: משנה  תוספתא  בבלי
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי