ירושלמי יבמות טז ה


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק טז · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

אפילו שמע מן הנשים אומרים מת איש פלוני דיים רבי יודה אמר אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני בין מתכוין בין שאינו מתכוין רבי יודה בן בבא אומר בישראל עד שיהא מתכוין ובגוי אם מתכוין אין עדותו עדות

הלכה ה גמראעריכה

שמע קול המקוננת מיבבתו בין המתים אין עדות גדול מזו מקמנטריסי המלך מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו אבד פלוני נהרג פלוני מבית דין שלישי מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו אבד פלוני נהרג פלוני אינו בעולם אבד פלוני אנה אומר רבך מן עלמא נתרי פלוני אנה אומר אתרין פלוני מאכל פלוני אינו בעולם טיפח רוחיה עליה שקעה ספינתו בים אתיא כהדא דתמר רבא בר זבדא בשם רב מעשה באבא סימי ששקעה ספינתו בים והוא לא היה בתוכה והכא כן איזו היא מתכוין רבי יוחנן אומר כל שמזכירין לו אשה רבי שמעון בן לקיש אמר כל ששואלין אותו והוא משיב אמר ר' חגי לרבי יהושע בן לוי זכור רבי בשלישי וכמה זקנים כל שהיו מתריסין כנגד רבי הושעיה ביד למעבד כהדה דר' שמעון בר לקיש והוא לא מקבל עליו רב יהודה בשם רב אין הלכה כרבי יהודה בן בבא בישראל ומילהון דרבנין אמרין כן דמר ר' שמואל רבי אבהו רבי עקיבה בר אחא בשם רבי יסא אין בודקין עידי מיתה בדרישה וחקירה מעשה באחד שבא להעיד לפני רבי טרפון על האשה שנשאת אמר לו בני היאך אתה מעיד על האשה שתנשא אמר לו ר' עמנו היה בשיירה וירד הגייס עלינו ונתלה ביחור של זית ופשחו ורדף הגייס וחזר נומתי לו בני משבחך אני בארי נומה לו יפה כיוונת לשמי אני נקרא בעירי יוחנן בן יונתן ארי מכפר שיחלה אמרתי לו בני יפה אמרת יונתן בן יוחנן ארי' מכפר שיחלה אמר לי לא כך אמרתי אלא יוחנן בן יונתן אריה מכפר שיחלה אמרתי לו והלא כך אמרת יונתן בן יוחנן ארי מכפר שיחלה אמר לי לא כך אמרתי אלא יוחנן בן יונתן אריה מכפר שיחלה לאחר הימים חלה ומת ובדק רבי טרפון את עדותו והשיאו את אשתו או נימר משום מה בכך אשכח תני אין בודקין עידי מיתה בדרישה וחקירה דלא כרבי טרפון דרבי טרפון אומר בודקין עידי מיתה בדרישה וחקירה