ירושלמי יבמות ד טז


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ד · הלכה טז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה טז משנהעריכה

אשתו שמתה מותר באחותה גירשה ומתה מותר באחותה נישאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ לה ומתה מותר באחותה נישאת לאחר ומתה מותר באחותה

הלכה טז גמראעריכה

הא באמה אסור לא כן א"ר יעקב בר אחא בשם ר' לעזר שומרת יבם שמתה מותר באמה אלא בגין דתנינן חלץ לה ומתה מותר באחותה הא באמה אסור לפום כן תנא אחותה