פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי הוריות ב ג

<< | ירושלמי · מסכת הוריות · פרק ב · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה וכן המשיח ולא בעבודה זרה אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה

הלכה ג גמראעריכה

רבי זעירא בשם רב ירמיה מתניתא דרבי מאיר או דייק ר מאיר אמר רבי יוסי רבי מאיר דו אמר חובת בית דין היא אמר רבי מנא כרבי מאיר תני תמן הורו ב"ד ועשו קהל מת אחד מב"ד פטורין מת אחד מן הציבור חייבין אמר להן ר מאיר אם לאחרים הוא פוטר לא כל שכן על עצמו אמרו לו יפטור לאחרים שיש להן במה לתלות ואל יפטור לעצמו שאין לו במה לתלות רבי ירמיה בעא קומי ר זעירא מה כרבי אין משיח בשיגגת מעשה הוא ואין כרבנן בהעלם דבר הוא אמר ר הונא על רבנן נצרכה שלא תאמר משיח וע"ז רבי אמר בשגגת מעשה ורבנן אמרין בהעלם דבר אמר מה לקל מה בגין דלא תנינן משיח והא דקמיתא לא תנינן משיח ומשיח בכלל וכא אע"ג דלא תנינן משיח משיח בכלל