ירושלמי גיטין ט ט


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ט · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ט משנה עריכה

גט מעושה בישראל כשר ובעכו"ם פסול והעכו"ם חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך

הלכה ט גמרא עריכה

שמואל אמר פסול ופוסל בכהונה שמואל אמר אין מעשין אלא לפסולין שמואל אמר אין מעשין אלא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט והתנינן שניות לא בגין דא אמר שמואל והתנינן המדיר את אשתו מליהנות לו עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מיכן יוציאן ויתן כתובה שמענו שהוא מוציא שמענו שכופין רב ירמיה בשם רב ישראל שעיסו במעשה עכו"ם פסול ובאומר איני זן ומפרנס תני רבי חייה ועכו"ם שעיסו במעשה ישראל כשר אפילו אמר איני זן ומפרנס אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן והעכו"ם אומרים לו וחובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך רבי חייה בר אשי בשם איסי האומר איני זן ומפרנס כופין אותו להוציא רבי ירמיה בעא קומי רבי אבהו וכופין אמר ליה ואדיין אית ליי אם מפני ריח רע כופין לא כל שכן מפני חיי נפש אתא רבי חזיקה רבי יעקב בר אחא רבי יסא בשם רבי יוחנן האומר איני זן ואיני מפרנס אומרים לו או זן או פרנס או פטור