פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח ג

<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ג משנהעריכה

וכן לעניין הקידושין ולעניין החוב אמר לו זרוק לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה הלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה למחצה שניהן יחלוקו היתה עומדת בראש הגג וזרקו לה כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת הוא מלמעלן והיא מלמטן וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת

הלכה ג גמראעריכה

ריש לקיש אמר בשם אבא כהן ברדלא אדם זכה במציאה בתוך ארבע אמות מה טעמא (דברי הימים א כב) הנה בעוניי הכינותי לבית ה זהב ככרים מאה אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף אמר רבי יונה אמר רבי הושעיה בעי מה אנן קיימין אם בתוך ארבע אמות עשיר הוא ואם חוץ לארבע אמות יש אדם מקדיש דבר שאינו שלו קיימונה במקדיש ראשון ראשון א"ר אבון מהו בעוניי שאין עשירות בפני מי שאמר והיה העולם דבר אחר הנה בעוניי שהיה מתענה ומקדיש סעודתו לשמים התיב רב יעקב בר אידי קומי ריש לקיש והתנינן ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה תיפתר שלא אמר יזכו לי ארבע אמות והתנינן נפל לו עליה פרס טליתו עליה מעבירין אותו הימינה עוד היא בשלא אמר יזכו לי ארבע אמות והא תני רבי חייה שניים שהיו מתכתשין על העומר ובא אחר וחטפו זה שחטפו זכה בו עוד הם בשלא אמרו יזכו לנו ארבע אמות רבי יסא בשם רבי יוחנן זו גיטין מה שאין כן במתנה רובה דרבי יוחנן ורובה דריש לקיש רובה דרבי יוחנן מה אם מציאה שאינו זוכה בה מדעת אחר הרי הוא זכה בתוך ארבע אמות מתנה שהוא זוכה בה מדעת אחר לא כל שכן רובה דר"ל מה אם מתנה שאינו זוכה בה בתוך ארבע אמות הרי הוא זוכה מדעת אחר מציאה שהוא זוכה בה בתוך ארבע אמות לא כל שכן התיב ר זעירא קומי רבי יסא והא תנינן וכן לעניין קידושין אמר ליה הוא גיטין הוא קידושין והא תנינן וכן לעניין החוב אמר ליה שכן אם אמר לו זורקיהו לים ויהא מחול לך מחול לו מעתה אפי קרוב ללוה זכה הלוה ותנינן קרוב ללוה הלוה חייב שכן אם אמר לו זורקיהו עד שייכנס לרשותו ועדיין לא נכנס לרשותו אמר רבי אבין כל אילין מתיבתא דהוה רבי זעירא משיב קומי רבי יסא וריש לקיש משיב קומי רבי יוחנן והוא מקבל מינייהו פתר לה כאילין פתרייתא רבי אבין בשם חזקיה בשכר הלבלר שנו אמר רבי אלעזר מתניתא בגג שיש לו מעקה והוא שירד לאויר מעקה ושאין לו מעקה והוא שירד לאויר שלשה שהן סמוכין לגג שכל שלשה שהן סמוכין לגג כגג הן רבי יעקב בר אחא רבי בא בר המנונא בשם רב אדא בר אחווה לענין שבת שכל שלשה שהן סמוכין למחיצה כמחיצה הן אמר רבי יסא דלא דמיא גיטין מלמעלן ושבת מלמטן גיטין אפילו לא נח שבת עד שינוח רבי אמי בשם רבי יוחנן והוא שירד לאויר מחיצות ר אימי בעא קומי ר"י מתניתא דרבי דרבי עבד אויר מחיצה כממשו אמר ליה דברי הכל היא הכא דגיטין ויתיביניה רבי אומר מקורה ואת אומרת אינה מקורה מה בין גיטין ומה בין שבת אמר רבי אבא בשבת כתיב (שמות כ) לא תעשה מלאכה נעשית היא מאיליה ברם הכא (דברים כד) ונתן בידה ברשותה