פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יד ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול מלגרש בו. יותר מיכן יש לו שתי נשים ושמותיהן שוין כתב לגרש בו את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה יותר מיכן אמר לליבלר כתוב לאי זה שארצה אגרש פסול מלגרש בו.

הלכה א גמראעריכה

מהו מקרין מלמדי תינוקות מהו יותר מיכן תמן לא נכתב לשם גט. ברם הכא נכתב לשם גט. מהו יותר מיכן תמן <תנינן>‏[1] לא נכתב לא לשמו ולא לשמה ברם הכא נכתב לשמו ולא נכתב לשמה. מהו יתר מכאן תמן נכתב‏[2] לשמו ולא נכתב לשמה ברם הכא נכתב לשמו ולשמה אלא שלא היה לה כרות לשמה משעה ראשונה. רב אמר כולהם אינן פסולין חוץ מן האחרון שהוא פסול. איסי אמר כולן פסולין חוץ מן הראשון שאינו פסול. רבי בא בר חיננא אמר כולן פסולין. מילתיה דריש לקיש אמר כולן אינן פסולין דריש לקיש אמר כתב תרפו בטופס פסול‏[3]. מילתיה דרבי יוחנן אמר כולן פסולין‏[4]. דרבי יוחנן אמר כתב תרפו בטופס כשר. מילתיה דרבי אלעזר אמר כולן אינן פסולין. רבי אלעזר שאל כתב קידושין שכתבו שלא לשמו מהו שיתפסו בה קידושין מן מה דלא צריכין לה‏[5] בגיטין שאינן פסולין לפום כן שאל לה בקידושין

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ תנינן כ"ה בדפוס ויניצי'.
  2. ^ נכתב בדפוס ויניצי' לא נכתב.
  3. ^ מילתיה דריש לקיש אמר כולן אינן פסולין דריש לקיש אמר כתב תרפו בטופס פסול בדפוס ויניצי' מילתיה דריש לקיש אמר כולן פסולין דריש לקיש אמר כתב תרפו בתופס פסול.
  4. ^ מילתיה דר' יוחנן אמר כולן פסולין בדפוס ויניצי' מילתיה דר' יוחנן אמ' כולן אינן פסולין.
  5. ^ דלא צריכין לה בדפוס ויניצי' דצריכין לה.