ירושלמי ברכות דף ל ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


והתני הקדים תפלת המנחה לתפלת המוספים יצא לשעבר הא בתחילה לא בדא פתר לה בשלא הגיע זמן התפילה כהדא דריב"ל מפקד לתלמידיו אין הוה לכון אריסטון ומטא יומא לשית שעין עד דלא תסקון לאריסטון תיהוין מצלון דמנחתא עד דלא תסקון. וכמה הוא פלג המנחה אחת עשרה שעין חסר רביע. תמן תנינן תמיד נשחט בשמנה ומחצה וקרב בתשע ומחצה ערב פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמנה ומחצה בין בחול בין בשבת. ר' ירמיה בעי הכא את עביד מנחה שתי שעות ומחצה והכא את עביד מנחה שלש שעות ומחצה אמר רבי יוסי לא הוקשה תפלת המנחה לתמיד של בין הערבים אלא לקטרת מה טעם (תהילים, קמא) תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב צא שעה אחת לעיסוקו ואת עביד מנחה שתי שעות ומחצה רבי יוסי בן חנינא היה מתפלל עם דמדומי חמה כדי שיהא עליו מורא שמים כל היום אמר רבי יוסי בן חנינא: ויהא חלקי עם המתפללים עם דמדומי חמה מה טעם (תהילים, לב) "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" מהו לעת מצוא לעת מצויין של יום.

אחוי דאימיה דרב אדא הוה מצייר גולתיה דרב בצומא רבא א"ל אמר ליה, אמר לו כד תיחמי שמשא בריש דיקלי תיהב ליה גולתי דנצלי דמנחתא ושמשא בריש דיקלי תמן איממא הוא הכא דמר רבי יוחנן: (ישעיהו מד, כז) "הָאֹמֵר לַצּוּלָה חֳרָבִי" - זו בבל, שהיא זוטו של עולם.

אמר רבי יוחנן: למה נקרא שמה צולה? ששם צללו מיתי דור המבול: (ירמיהו נא, מט) "גַּם בָּבֶל לִנְפֹּל חַלְלֵי יִשְׂרָאֵל גַּם לְבָבֶל נָפְלוּ חַלְלֵי כָל הָאָרֶץ"

כתיב (בראשית, יא) "וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם"- אמר ריש לקיש: למה נקרא שמה שנער? ששם ננערו מיתי דור המבול;

ד"א שנער שהם מתים בתשנוק בלא נר ובלא מרחץ;
ד"א שנער שהם מנוערים מן המצות בלא תרומה ובלא מעשר;
ד"א שנער ששריה מתים נערים;
ד"א שנער שהעמידו שונא וער להקב"ה. ואי זה? זה נבוכדנצר הרשע: