ירושלמי ברכות דף כט א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


דלא משום שאין שם לטומאה קלה אצל טומאה חמורה עד כדון כשבאת לו טומאה קלה לבסוף אפי' באת לו טומאה חמורה לבסוף נשמענא מן הדא והמשמשת שראתה נדה צריכה טבילה ור"י פוטר הדא אמרה היא הדא היא הדא:

תפילת השחר עד חצות ר' יהודה אומר עד ד' שעות. תפילת המנחה עד הערב ר' יהודה אומר עד פלג המנחה. תפילת הערב אין לה קבע, ושל מוספים כל היום:

גמראעריכה

כתיב (דברים, יא) לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם וכי יש