ירושלמי ברכות דף כח ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


והמשמשת שראתה נדה צריכים טבילה ור' יהודה פוטר:

גמראעריכה

עד כדון זב שראה קרי ואפילו שרי שראה זוב מועיל הוא שהוא טובל נשמענא מן הדא המשמשת שראתה נדה צריכה טבילה ור"י פוטר מ"ט דר"י משום מה מועיל הוא שהוא טובל או שאין שם לטומאה קלה אצל טומאה חמורה מה נפיק מביניהון ראה קרי אין תימר מה מועיל שהוא טובל מועיל הוא הוי לית טעמא