ירושלמי בכורים ג ה

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק ג · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

רבי שמעון בן ננס אומר מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינין רבי עקיבה אומר אין מעטרין את הבכורין אלא משבעת המינין רש"א שלש מידות בביכורים הביכורים ותוספת הביכורים ועיטור הביכורים תופסת הביכורים מין במינו ועיטור הביכורים מין בשאינו מינו תוספת הביכורים נאכלת בטהרה ופטורה מן הדמאי ועיטור ביכורים חייב בדמאי

הלכה ה גמראעריכה

אמר רבי יוסי כל עמא מודיי שמעטרין את הביכורים מח"ל שאין בני אדם טועין שמביאים ביכורים מח"ל לא מפליגין [מה פליגי] בעמון ומואב מאן דאמר מעטרין את הביכורים חוץ משבעת המינים מעטרין את הביכורים מעמון ומואב מאן דאמר אין מעטרין אלא משבעת המינים אין מעטרין את הביכורים מעמון ומואב אמר רבי מנא כל עמא מודיי שאין מעטרין את הביכורים מח"ל מ"ד אין מעטרין את הביכורים אלא משבעת המינים אין מעטרין את הביכורים מח"ל [ועיטור הביכורים כו' תניא הביכורים מצוה להביאן בשבעה כלים ואם הביאן בכלי א' יצא כיצד הוא עושה נותן שעורים מלמטה ודבר אחר על גביהן חיטין על גביהן ודבר אחר על גביהן תמרים על גביהן ודבר אחר על גביהן רימונים על גביהן ודבר אחד על גביהן תאינים על גביהן ודבר אחר על גביהן זיתים על גביהן וד"א על גביהן למעלה מהן ענבים ומקיף עליהן אשכול של ענבים מבחוץ ולא היו עולין יחידים יחידים אלא פלכים פלכים ולא היו מהלכים כל היום כולו אלא שתי ידות ביום חזני בית הכנסת עולין עמהן ולנים ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים מפני אוהל הטומאה וטעונים עולה ושלמים ולא היו מתעסקים בחזירתו כדרך שמתעסקים בהליכתן תני ופטורה מן הודאי ומן הדמאי]