ירושלמי בבא קמא ג ג

<< | ירושלמי · מסכת בבא קמא · פרק ג · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה

עריכה

השופך מים ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר גדירו בקוצי' וגדר שנפל לרשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו

הלכה ג גמרא

עריכה

רב הונא אמר בשנחבט בקרקעו. אבל אם נתלכלכו כליו חייב. רב אמר אפילו נתלכלכו כליו פטור. מילתיה דרב אמר הבור של נזקין פטור על הכלים. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית לתוך כותלו של חבירו ובא בעל הכותל וסתרו והוזק בהן אחר חייב. חסידים הראשונים היו מצניעין אותן לתוך שדה עצמן ומעמיקין להן שלשה טפחים כדי שלא תעלם המחרישה. פיסק' והגודר גדירו בקוצים. אמר רבי יוחנן תיפתר דברי הכל במפריח. רבי בון בר חייה בעא קומי רבי זעירא ולמה לינן פתרין לה כרבי יוסי בי רבי יודה דאמר שלשה שהן סמוכין לרשות כרשות. אמר ליה ומה ביש לך דאיכא רבי יוחנן מימר לך תיפתר דברי הכל במפריח. וגדר שנפל לרשות הרבים. רבי אבהו בשם ריש לקיש אמר דרבי מאיר היא דרבי מאיר אמר כל המזיק שלא על ידי מעשה חייב. והדא אמרה דא נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו לתוך הזמן פטור. לאחר הזמן חייב. וכמה הוא הזמן תני רבי הושעיה שלשים יום.