ילקוט שמעוני תורה ריג


רמז ריג

המשך פרק יב

תורה אחת יהיה לאזרח ולגר (שמות יב מט). שלשה גרים הן: יש גר שנתגייר לשם אשה, אמר לו הקב"ה נתגיירת בשביל הנבלה הרי נתונה לך, שנאמר לגר אשר בשעריך תתננה (דברים יד כא). הגר השני להיות מתפרנס כעני, הרי הן נותנין לו, שנאמר ובקצרכם את קציר וגו' (ויקרא כג כב). הגר השלישי זה שנתגייר לשמו של הקב"ה, אמר הקב"ה הוא שקול עלי כאחד מהם, שנאמר הקהל חקה אחת וגו' (במדבר טו טו). תורה אחת יהיה לאזרח וגו' (שמות יב מט). ולא עוד אלא שהוא שקול עלי כלוי, שנאמר ובא הלוי כי אין לו (דברים יד כט). אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם הגר הזה כלוי לפניך, אמר לו גדול הוא לפני שנתגייר לשמי. משל לצבי שגדל במדבר ובא מעצמו ונתערב בצאן, היה הרועה מאכילו ומשקהו ומחבבו יותר מצאנו. אמרו לו: לצבי זה אתה מחבב יותר מן הצאן! אמר להם כמה יגיעות יגעתי בצאני, מוציאן בבוקר ומכניסן בערב עד שנתגדלו, וזה שגדל במדברות וביערים ובא מעצמו לתוך צאני לכך אני מחבבו. כך הקב"ה כמה יגעתי בישראל, הוצאתים ממצרים הראיתי לפניהם הורדתי להם את המן, הגזתי להם את השלו, העליתי להם את הבאר, הקפתים ענני כבוד עד שקבלו תורתי, וזה בא מעצמו לפיכך שקול עלי כישראל וכו':