ילקוט שמעוני תורה רז


רמז רז

המשך פרק יב

והיה כי תבאו אל הארץ (שמות יב כה). תלה הכתוב לעבודה הזאת מביאתן לארץ, ולהלן "כאשר דבר", והיכן דבר? והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי וגו'. כיוצא בו הוא אשר דבר ה' שבתון. והיכן דבר? והיה ביום הששי והכינו וגו'. כיוצא בו הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש. והיכן דבר" ונועדתי שמה לבני ישראל. כיוצא בו פחדכם ומוראכם יתן ה' אלהיכם וגו'. והיכן דבר? את אימתי אשלח לפניך. כיוצא בו כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך וגו'. והיכן דבר? כי אוריש גוים מפניך (ושתי) [והרחבתי] את גבולך. כיוצא בו כי ה' אלהיך ברכך וגו'. והיכן דבר? ברוך תהיה מכל העמים. כיוצא בו וה' האמירך היום. והיכן דבר? את ה' האמרת היום וגו'. כיוצא בו ולתתך עליון על כל וגו'. והיכן דבר? ונתנך ה' לראש וגו'. כיוצא בו שמעו שמים והאזיני ארץ. והיכן דבר? האזינו השמים ואדברה. כיוצא בו ונגלה כבוד ה' וראו וגו'. והיכן דבר? ראו עתה כי אני אני הוא. כיוצא בו אם תאבו ושמעתם ואם תמאנו ומריתם. והיכן דבר? והבאתי עליכם חרב וגו'. כיוצא בו בלע המות לנצח וגו'. והיכן דבר? אני אמית ואחיה וגו'. כיוצא בו אז תתענג על ה'. והיכן דבר? ירכיבהו על במתי ארץ. כיוצא בו הנה באה ונהיתה נאם ה'. והיכן דבר? אשכיר חצי מדם. כיוצא בו וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. והיכן דבר? ונתתי שלום בארץ וגו'. כיוצא בו ולא יהיה שריד לבית עשו. והיכן דבר? וירד מיעקב והאביד שריד מעיר. כיוצא בו וה' פקד את שרה כאשר אמר. והיכן אמר? אבל שרה אשתך יולדת וגו'. כיוצא בו ויעש ה' לשרה כאשר דבר. והיכן דבר? ביום ההוא כרת ה' את אברם. כיוצא בו ומכרתי את בניכם. והיכן דבר? ויאמר ארור כנען עבד וגו'. כיוצא בו וה' אמר לכם לא תוסיפון. והיכן אמר? כי אשר ראיתם את מצרים. כיוצא בו זאב וטלה ירעו כאחד. והיכן דבר? והשבתי חיה רעה. כיוצא בו מן הגוים אשר אמר ה' וגו' לא תבואו בהם. והיכן אמר? ולא תתחתן בם. כיוצא בו אז אמר שלמה. והיכן אמר? כי בענן אראה על הכפרת. כיוצא בו והיו לי אמר ה'. והיכן אמר? והייתם לי סגולה. כיוצא בו כל הנקרא בשמי וגו'. והיכן דבר? וראו כל עמי הארץ וגו'. כיוצא בו וגם מהם אקח לכהנים וגו'. והיכן דבר? הנסתרות לה' אלהינו: