ילקוט שמעוני תורה רה


רמז רה

המשך פרק יב

בכל מושבותיכם תאכלו מצות (שמות יב כ). למה נאמר? לפי שהוא אומר ואכלת לפני ה' אלהיך וגו' מעשר דגנך (דברים יד כג). הרי שהעלה מעשר שני לירושלים, שומע אני יוצא בו משום מצות. ומנין שאין יוצא לא בלחם הפנים ולא בשירי מנחות ולא בחלות תודה ולא ברקיקי נזיר ולא בביכורים. תלמוד לומר בכל מושבותיכם תאכלו מצות (שמות יב כ). יצאו אלו שאינן נאכלין בכל מושבות. מוציא אני את אלו [ומביא] את הסופגנין ואת הדובשנין והאסקריטין וחלת משרת ואשישה. תלמוד לומר לחם עוני (דברים טז ג). יצאו אלו שאינן לחם עוני דברי רבי ישמעאל. וחכמים אומרים יוצא בהם ובמעשר שני. ומה תלמוד לומר לחם עוני? שלא ילוש לא ביין ולא בשמן ולא בשאר כל משקין אלא מקטף הוא מכולן. רבי אליעזר אומר: יוצא בהן ובמעשר שני, ומה תלמוד לומר לחם עוני? מה לחמו של עני כל ימות השנה אשתו לשה והוא מסיק בתנור. אף מצה אשתו לשה והוא מסיק בתנור. רבי יוסי הגלילי אומר: הרי הוא אומר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים וגו' (דברים טז ג). שומע אני אף מעשר שני במשמע? תלמוד לומר לחם עוני, יצא מעשר שני שאינו נאכל אלא בשמחה: