ילקוט שמעוני על בראשית כה יב

<< ילקוט שמעוני על בראשית • פרק כה
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


ואלה תולדות ישמעאל. ר' חייא בר אבא ורבנן הוו יתבין ומקשין: מה ראה הקב"ה ליחס תולדותיו של רשע? כאן עבר ר' לוי, אמרין: הא אתא מרא דשמעתא, נשאליניה. אתא רבי לוי ואמר בשם ר' חמא בר חנינא: להודיעך בן כמה שנים נתברך זקנך. ואמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי ליחס שנותיו של יעקב, דכתיב: ואלה ימי שני חיי ישמעאל וגו', וכתיב: "ואברהם בן פ"ו שנה", "וישמעאל בנו בן י"ג שנה". עד דאתיליד יצחק הוה בר ארביסר, וכתיב: "ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם", וישמעאל בר כמה הוה? בר ע"ד. כמה פיישן משניה? ס"ג, ובו בפרק שנתברך יעקב מת ישמעאל, דכתיב: "וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל". ממשמע שנאמר "בת ישמעאל", איני יודע שהיא אחות נביות? אלא שקדשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה. ס"ג, וי"ד עד דאתיליד יוסף, הרי ע"ז. וכתיב: "ויוסף בן ל' שנה", הרי ק"ז. שבע דשבעא ותרתי דכפנא, הרי קי"ו, ואמר ליה יעקב לפרעה: "ימי שני מגורי ק"ל שנה". וי"ד שנה בבית עבר אחר ירידתו לארם, נמצא יעקב כשעמד על הבאר בן ע"ז שנה היה. כשם שפירש יעקב מיצחק כ"ב שנה, כך פירש יוסף מיעקב כ"ב שנה. והא יעקב פירש ל"ו? אלא י"ד דשימש בבית עבר לא נענש עליהם, ללמדך שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם.