ילקוט שמעוני/דברים/רמז תתקסו


ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ואיזה זה בלעם בן בעור, אלא שהפרש יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם בן בעור, משה לא היה יודע מי מדבר עמו ובלעם היה יודע מי מדבר עמו שנאמר נאם שומע אמרי אל, משה לא היה יודע מתי מדבר עמו עד שנדבר עמו, ובלעם היה יודע אימתי מדבר עמו שנאמר ויודע דעת עליון, משה לא היה מדבר עמו אלא כשהוא עומד שנאמר ואתה פה עמוד עמדי, ובלעם היה מדבר עמו כשהוא נופל שנאמר אשר מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עינים, משל למה הדבר דומה לטבחו של מלך ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו. זה שאמר הכתוב בקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש קהלת להיות כמשה רבינו שנאמר בו ותחסרהו מעט מאלקים, רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. וחד אמר בנביאים לא קם ובמלכים קם, אלא מה אני מקיים בקש קהלת למצוא דברי חפץ, בקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה, יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת, על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר:

אשר ידעו ה' פנים אל פנים, למה נאמר, לפי שנאמר ויאמר הראני נא את כבודך, אמר לו בעולם הזה אי אתה רואה שנמשל בפנים שנאמר ויאמר לא תוכל לראות את פני, אבל רואה אתה לעולם הבא שנמשל באחורים שנאמר והסירותי את כפי וראית את אחורי. אימתי הראהו סמוך למיתה הא למדת שהמתים רואים:

לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' וגו' למצרים בפני עצמן לפרעה בפני עצמו ולעבדיו בפני עצמן. ולכל היד החזקה זו מכת בכורות. ולכל המורא הגדול זו קריעת ים סוף. רבי אלעזר אומר לכל האותות והמופתים במצרים ובים, ומנין אף לפני הר סיני תלמוד לומר ולכל היד החזקה, ומנין אף במדבר תלמוד לומר ולכל המורא הגדול, ומנין אף בשברי הלוחות נאמר (כאן) [להלן] ואשברם לעיניכם וכאן הוא אומר אשר עשה משה לעיני כל ישראל:

ולכל היד החזקה (כתוב ברמז שצ"ג):

אמר משה התורה הזו שקבלתי מימינך שמא משאמות נקראת על שם אחר אמר לו הקב"ה חס ושלום לשמך היא נקראת שנאמר זכרו תורת משה עבדי, ועוד אמר לפניו רבש"ע שמא כל הנסים האלו שעשית על ידי ועל יד אהרן אחי שמא כותב אתה אותם לשם אחר, אמר לו לאו לשמכם הם נכתבים שנאמר שלח משה עבדו ואהרן אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו, ועוד אני מעיד עליך. ולכל היד החזקה אשר דבר משה אין כתיב כאן, אלא אשר עשה משה לעיני כל ישראל:

תם ונשלם ספר דברים: