יהל אור/דפי פתיחה

דף שער הדפוסעריכה

ספר יהל אור


נודע בשם


הדרת קדש


כולל באורים נפלאים על הזה"ק וההיכלות והרעיא מהימנא וגם על זהר חדש
מאת רבינו הגדול והקדוש איש אשר רוח אלהים בו חד מבני היכלא דמלכא הגאון החסיד האמתי אור העולם מרנא אליהו מווילנא זצוק"ל.

יצאו זה עתה ראשונה לאור העולם מסודרים על סדר הפרשיות בכל חלקי הזהר. עם כל הלקוטים השייכים להם. רובם מגוף כת"י [ביאורו הארוך על ההיכלות נדפס עתה כולו מגוף כי"ק] וגם מהעתקות מבוררות מכת"י שני המאורות הגדולים, הגאון הגדול הרד"ל זצ"ל, והה"ג המקובל מוהרא"ש מאמציסלאוו‏[1] זללה"ה. ובסוף כל חלק באו הרבה לקוטים יקרים מהגר"א ז"ל אשר יהילו אור לבאר כמה מאמרים נפלאים מזה"ק.

נעתק ונסדר על ידי כבוד הרה"ג החו"ב המקובל יא"מ מוהר"ר נפתלי הירץ הלוי נ"י מביאליסטאק. והעיר בו הערות ותקונים והוספות [באו בין שני חצאי מרובע ונרשם עליהם תיבת המסדר] כיד ה' הטובה עליו.


ונלוה עליו


ספר נפש דוד


כולל באורים יקרים והגהות נפלאות על הזהר מאת הגאון הגדול המפורסם וכו' מוהר"ר דוד לוריא זללה"ה (הנודע בחבוריו היקרים על פרקי דר"א ומדרשים).

נסדרו והוגהו בדפוס בעזה"י עלי שמואל בלאא"מ אליעזר אהרן לוריא ז"ל.


ווילנא
בדפוס והוצאות האלמנה והאחים ראָם
שנת להאיר על הארץ לפ"ק


ГАДРАСЪ КОДЕШЪ
или ???? оръ комментар?н къ зогару
соч?нен?е раввнна ильи виленскаго. 1882

דברי סיום מאת שמואל לוריא בסוף הספרעריכה

אברך ואודה את ה' בכל לבבי אשר חנני ליהל אור גדול על הזהר (לפ"ק) מהגר"א זצוק"ל אשר יהיל ויאיר מאד עין המעיין (לפ"ק), ומחובר אל הקדש צרפתי גם ספר נפש דוד מש"ב הגאון הרד"ל זללה"ה, וברוך נל"כ אשר עזרני ואמצני לעמוד בסידורם והגהתם (הנפש דוד סדרתיו ממה"ק שנכתב בלא סדרים וכתב מטושטש). יהי שם ה' מבורך לעולם ועד.


המגיה והמסדר שמואל בלאא"מ אליעזר אהרן לוריא ז"ל

.

ואזכרת זכות לנשמת הגבירה הנכבדת נכדת הגר"א ז"ל המפורסמת מ' מירל בת הרה"ג מוהר"ח רפאל אשת הרב הג' האדיר כו' מוהר"ש צוקערמאן[2] ז"ל, אשר לכבוד א"ז הגר"א ז"ל וחבוריו הק' התעוררה לצוות לתמכני די הוצאות, בסידור הכ"י והגהתם [וחתן אחותה הרה"ג המפורסם בתבל מוהר"ש עטינגער נ"י קיים צוואתה בכבוד]. וסך חס'‏[3] שקיבלה בעד זכותה - נדבה אותם לחכמי ישראל שיהגו בהם לזכות נשמתה ת'נ'צ'ב'ה וצדקתה תעמוד לעד וזכותה לדור דורים.  1. ^ לא הצלחתי להבין מי זה, מלבד זאת שההכוונה אל העיר מסטיסלב - ויקיעורך
  2. ^ אולי שמואל צוקערמאן, מצאתי בדף זה דפירוש הגר"א על ספרי נביאים הודפס ב"דפוס שמואל צוקרמן" בשנת ה'תרס"ה..., וצע"ע - ויקיעורך
  3. ^ לא ברור מתוך סריקת הקובץ מה האותיות כאן - ויקיעורך