טור מנוקד אבן העזר קעד

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן קעד (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


יבמה שהיא אסורה ליבם בלאו או בעשה או באיסור שניות דרבנן, היא חולצת, וצרתה או חולצת או מתייבמת, ואין חליצתה פוטרת צרתה, אבל חליצת צרתה פוטרת אותה כדפרישית לעיל.

ואם עבר ובא עליה, קנאה ונפטרת צרתה ומוציאה בגט.

היתה אסורה לבעלה באיסור לאו או עשה או איסור דרבנן ומותרת ליבם, הרי היא זקוקה לו, דכיון שלא היתה אסורה לבעלה אלא בלאו תפסי בה קידושין, וכיון שמותרת ליבם יכול לייבם אותה, חוץ ממחזיר גרושתו משניסת, שאם החזיר אחיו גרושתו משניסת ומת, חולצת ולא מתייבמת.

אחות חלוצה אסורה מדרבנן. לפיכך נפלה לפני יבם, חולצת ולא מתיבמת.

מי שיש עליה זיקת שני יבמין, היא וצרתה חולצות ולא מתייבמות. כיצד? - שלושה אחין נשואין שלוש נשים נכריות, ומת אחד מהם ועשה אחד מהנשארין מאמר ביבמתו ומת קודם שכנסה, בין שיש לה צרה או אין לה צרה, היא או צרתה חולצת ולא מתייבמת. נתן לה גט ופירש שהוא למאמרו, הרי בטל המאמר שעשה ואין עליה אלא זיקת יבם אחד ומתייבמת. אבל אם נתן הגט סתם, אסורה.

קטן שבא על יבמתו ומת - חולצת ולא מתייבמת, שאין ביאתו קונה קנין גמור ויש עליה זיקת שני יבמין.

מי שחציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן, ונשתחררה וקדשה שמעון אחיו, ומתו שניהם ונפלה לפני לוי אחיהם, מתייבמת לו שאינה אשת שני מתים, שאם קדושי ראובן קידושין אין קידושי שמעון כלום, ואם קידושי שמעון קידושין אין קידושי ראובן כלום.