טור מנוקד אבן העזר לד

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן לד (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

המקדש האשה - מברך. וכן אם קדשה על ידי שליח - מברך השליח.

מאי מברך? - "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין, ברוך אתה ה' מקדש ישראל".
וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל: ונהגו האידנא לומר "מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין".

כתב הרמב"ם ז"ל: נהגו העם להסדיר אותה על כוס של יין או של שכר.
ומברכין תחילה על הכוס ואחר כך מברכין אותה.
ואם אין שם יין או שכר מברך בפני עצמו.

וכתב עוד: מברך קודם הקדושין, ואם קדש ולא ברך לא יברך אחר הקדושין דזו ברכה לבטלה היא דמה שעשה כבר נעשה.
ואדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב: יש שכתבו - שצריך לברך ברכת אירוסין קודם הקידושין כדאמרינן 'כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן'.
ויש שכתבו - שצריך לברך אחר הקדושין דלמא הדרא בה האשה והוי ברכה לבטלה, ועוד שכל המצוות לפי שמזכירים עשיית המצוה מברך עליהן עובר לעשייתן, אבל כאן אין מברכין "אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש אשה", וכיון שאין המברך מזכיר עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן.

כתב רב שרירא גאון: המארס בלא ברכה, חיסר את אירוסיו ברכה שהיא מצוה.
והמברך ברכת אירוסין בבית חתנים, ברכה שאינה צריכה היא ועובר משום לא תשא.
ורבינו ניסים הורה שאם לא בירך ברכת אירוסין בשעת אירוסין, יברך אותה עם ברכה של נישואין.
וכן כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

כתב רב שמואל הנגיד - שאין ברכת אירוסין צריכה עשרה.
ורב האי כתב - שצריכה עשרה.
ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.