פתיחת התפריט הראשי

טורעריכה

תניא באבל רבתי: מתירין שערות לכלות, ומגלין פניהם של חתנים, ונותנין דיו וקולמוס בצדו, ואין חוששין משום דרכי האמורי. תולין מפתחו של מת ופנקסו של מת בארונו משום עגמת נפש.

ועוד תניא התם: עושין חופות לחתנים וכלות ותולים בהם אחד דברים שהביאו אוכל נפש ואחד דברים שלא הביאו אוכל נפש דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין תולין בהם אלא דברים שלא הביאו אוכל נפש. כללו של דבר, כל התלוי בחופתו של מת אסור בהנאה, לפיכך אין תולין בו דברים שהביאו אוכל נפש, שאין אוסרין אוכלין ואין מפסידין אותן שלא לצורך.

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

תניא באבל רבתי מתירין שערות לכלות וכו' בפ"ח וכתבו הרא"ש בסוף מ"ק והרמב"ן בת"ה:

בית חדש (ב"ח)עריכה

תניא באבל רבתי וכו' כ"כ הרמב"ן בספר ת"ה והרא"ש סוף מ"ק ובפלוגתא דר"מ וחכמים מסתמא הלכה כחכמים כדקיי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים ומיהו עכשיו לא נהגו לעשות כן ומעכבין על מי שבא לשנות המנהג: