טור אורח חיים תקכ

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן תקכ (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טורעריכה

רבן גמליאל אומר מותר לכבד ביום טוב בין המיטות במקום שאכלו משום פירורין, אבל בשאר הבית אסור, ושבת אפילו בין המיטות אסור, ורבנן פליגי עליה ואוסרין הכל והלכתא כוותייהו.

ומיהו ר"ח ורי"ף פסקו דאפילו בשבת מותר לכבד בכל מקום כמו שמותר לרבץ, והתוס' אוסרין לכבד ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

רבן גמליאל אומר מותר לכבד בי"ט בין המטות וכו' משנה בפ"ב דביצה (כב:) אף הוא פי' ר"ג אומר ג' דברים להקל מכבדין בין המטות ומניחין את המוגמר ועושין גדי מקולס וחכמים אוסרים וכתב הרא"ש משמע דאף ר"ג דמיקל לא שרי לכבד אלא בין המטות ובי"ט אבל כל הבית אסור כדאיתא בהמצניע והתם מסיק על ריבוץ הבית והאידנא דקי"ל כר"ש שרי לרבץ הבית ופסק ר"ח וה"ג דה"ה לכבד שרי ולא נהירא דבפרק כל הכלים פליגי במכבדות של תמרה וכו' אלא ודאי ר"ש מודה דהו"ל מזיז עפר ממקומו א"נ דחשיב פסיק רישיה טפי מריבוץ ובין המטות דוקא התירו ומשום פירורין ובי"ט ולא בשבת עכ"ל וכבר נתבאר בסי' של"ז דעת הרא"ש והחולקים עליו בדין זה:

בית חדש (ב"ח)עריכה

  • ר"ג אומר וכו' משנה פ"ב (דף כ"ב) ודברי רבינו הם כמו שפי' הרא"ש לשם וע"ל בסי' של"ז נתבאר באריכות בס"ד: