טור אבן העזר יח

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן יח (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טורעריכה

חייבי לאוין, וחייבי עשה, וכל שכן שניות דרבנן - תפסי בהו קדושין.

לפיכך אחד מאלו שנתקדשה, בין אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, או מחזיר גרושתו משנישאת לאחר - בכולן צריכות גט.

ואפילו מקדש יבמה לשוק נמי, כאשר יתבאר לקמן בעזרת השם.

בית יוסףעריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

חייבי לאוין וחייבי עשה כ"ש שניות דרבנן תפסי בהו קדושין וכו' בפ' אלו נערות (דף כט.) בפ' האשה רבה (דף צב:) ובקדושין פ' האומר (דף סח.) ובכמה דוכתא אמרינן דרבי עקיבא סבר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין וחכמים פליגי עליה והלכה כותייהו דרבים נינהו והכי סתם לן תנא בקדושין פ' האומר וכן פסק הרמב"ם בה' אישות פ"ד ומ"ש ואפי' מקדש יבמה לשוק נמי כלו' דאיפלוגי בה אמוראי בפרק האשה רבה דרב אמר אין קדושין תופסין בה ושמואל מספקא ליה ומש"ה מצריך גט והלכה כשמואל כאשר יתבאר לקמן בע"ה בסי' קנ"ט:

בית חדש (ב"ח)עריכה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

חייבי לאוין בין אלמנה לכ"ג וכו' כלומר בין לאוין שאינן שוה בכל כגון אלמנה לכ"ג וכו' ובין לאוין השוה בכל כגון ממזרת וכו' בכולן צריכות גט אפילו מקדש יבמה לשוק דאין קידושין תופסין בה ד"ת כרב אפ"ה מספיקא צריכה גט כשמואל לעיל בסימן ו' משמע דלשמואל נמי אינו אלא ספק מדרבנן ע"ש אצל מ"ש חוץ מן הבא על היבמה בס"ד ויתבאר לקמן בע"ה בסי' קנ"ט וע"ל בסי' מ"ד:

דרכי משהעריכה

(א) הא דחייבי כריתות לא תפסי קדושין אפי' מדרבנן עיין בהגהת מרדכי דיבמות ע"ג דף תס"ג.