טור מנוקד אבן העזר יח

חייבי לאוין, וחייבי עשה, וכל שכן שניות דרבנן - תפסי בהו קדושין.
לפיכך אחד מאלו שנתקדשה, בין אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, או מחזיר גרושתו משנישאת לאחר - בכולן צריכות גט.
ואפילו מקדש יבמה לשוק נמי, כאשר יתבאר לקמן בעזרת השם.