ט"ז על אורח חיים תרפג

ט"ז על אורח חיים

גומרין את הלל. לפי שבכל יום נוסף נס חדש. ועוד יש טעמים בב"י: