ט"ז על אורח חיים תקצט

ט"ז על אורח חיים


אומרים ותודיענו. אע"ג דר"ה אינו רגל אומרים וחגיגת הרגל דסדר התיקון הוא אומר כמו שמצינו בהבדלה: