ט"ז על אורח חיים תקפט


סעיף אעריכה

אפי' את מינו. דשמא טומטום זה נקבה וזה זכר אבל אנדרוגינוס שוין כולן והם בריה בפ"ע:


סעיף העריכה

מי שחציו עבד כו'. דלא אתא צד עבדות שבו ומוציא צד חירות שבו:


סעיף חעריכה

המתעסק בתקיעו' שופר כו'. דקי"ל כמ"ד מצות צריכות כוונה כי מסיק ב"י: