ט"ז על אורח חיים תקלג

ט"ז על אורח חיים

אפי' כיון מלאכתו. דבצורך אוכל לא אסרו כוון מלאכתו:

כשעושין אותן אומניהם. לפי שעושין מלאכות לרבים ועושין הרבה ביחד ונראה כעושין לצורך חול: