ט"ז על אורח חיים תקכח

ט"ז על אורח חיים

אבל עירוב תחומין אין מניחין. הטעם דלמיקנא ביתא בי"ט לא: