ט"ז על אורח חיים שצ

ט"ז על אורח חיים

ויש מי שאוסר. היינו רש"י גם כאן יש ט"ס בטור ברוב ספרים בין רש"י לר"י כמו בסי' שס"ג: