ט"ז על אורח חיים שלא

ט"ז על אורח חיים

אם נגמרו שערו וכו'. עמ"ש בי"ד סי' רס"ו בזה דאין כאן סוגיות חלוקות כמ"ש ב"י בזה: