ט"ז על אורח חיים שכז

סעיף אעריכה

(א) דלרפואה קעביד. וכל מילי דרפואה אסור משום שחיקת סמנים כמ"ש בסי' שכ"ח:

(ב) ובמקום שאין נוהגין כו'. מ"ה כ' בש"ג דאסור לסוך הראש שיש בו חטטין: