ט"ז על אורח חיים קעו

ט"ז על אורח חיים

שדיבקם עם כו'. דאז הוי ברכתו בורא מיני מזונות כמו מעשה קדירה: