ט"ז על אורח חיים קעו


סעיף א עריכה

שדיבקם עם כו'. דאז הוי ברכתו בורא מיני מזונות כמו מעשה קדירה: