ט"ז על אורח חיים קנ

ט"ז על אורח חיים

דהיינו שיש עלייה תחת הגג כצ"ל:

וסדר הישיבה כו'. כתוב בלבוש עכשיו אין ענין לסדר זה, כי קונין המקומות, מ"מ יזהרו שלא יעשו שום מקום לישב עליו בין הבימה ובין ההיכל באופן שיהיה פני היושב נגד הבימה ואחוריו להיכל דגנאי הוא. ועוד שלא יפסיק בין המברך על הס"ת ובין היכל דנראה כמשתחוה לו המברך עכ"ל: