ט"ז על אורח חיים קו

ט"ז על אורח חיים

סעיף אעריכה

פטורים מן התפלה. דהוא מדרבנן:


סעיף בעריכה

שלא הזמן גרמא. אע"פ שמצוה מדרבנן היא כתבו התוס' ששייך לומר עליה שלא הז"ג ומביאין ראייה לזה מן הלל. אבל רש"י גורס טעם אחר בגמרא דרחמי נינהו: