ט"ז על אורח חיים פה

ט"ז על אורח חיים

אפילו להרהר כו'. עיין מ"ש בסימן ס"ב בדין להרהר בברכה על מטתו: