ט"ז על אורח חיים נב

ט"ז על אורח חיים

סעיף אעריכה

ומ"מ יאמר. פי' אחר התפלה: