ט"ז על אבן העזר קסז

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף ב עריכה

חולצת ולא מתיבמת לפי שגם זיקה ראשונה עדיין עלי' כיון שלא בא עלי' היבם הראשון אחר שהגדיל וחלי עלי' גם זיקה השני' וכתיב ומת א' מהם מי שעל' זיקת יבם אחד ולא זיקת ב' יבמין:

שתיהן חולצות ולא מתיבמות מפני שעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול לדחו' אשתו גמורה מיבום כיון שהיא צרת של יבמ' זו שיש עליו זיקת ב' יבמין:

סעיף ו עריכה

בתוך ל' יום דעד ל' יום מוקים אינש אנפשי' ולא בעיל:

וי"א דתוך ל' יום הוא נאמן זה דעת הטור וכתב בזה ולפי דבריו צריכה גט אין די לה בחליצה כו' והקשה רש"ל הא גם לפי דבריו צריכה גט למאמרו מאחר שכונס' ע"כ פי' דודאי ע"כ מיירי שעשה בה מאמר דהא נקט שיתיב' וזה ע"כ במאמר והדרישה רצה לתרץ דמיירי שלא עשה בה מאמר והוא שלא בדקדוק ויש לתרץ דרבות' קאמר דכאן דצריכה גט אפילו מן התורה לפי דברי' משא"כ מכח מאמר אינו אלא דרבנן: