ט"ז על אבן העזר עו

סעיף טעריכה

אפילו הו' מלח דאעפ"י שבלאו הכי מונע מתשמיש מכל מקום כל שאינה אסורה האשה עליו ה"ל פת בסלו: