חפץ חיים על ספרא/ויקרא חובה/פרק יז


ביאור - פרק יז

עריכה

( א ) כלל אינו חייב וכו':    כגון הני דפרקין דבסמוך.
פרט:    כגון הנך דפרק ט"ו.
ר"י אומר לא לך לא לך וכו':    סבירא ליה לר' יהודה דבוי"ו פרטא הוי ובלא וי"ו כללא הוי (קרבן אהרן, עיין שם שהאריך בזה).
עד שיאמר שבועה באחרונה:    דאז אמרינן דשבועה אכל חדא קאי.
רבי עקיבא אומר מאלה וכו':    הנה בכתוב כתיב "כי יאשם לאחת מאלה" ועד כה דרשו וביררו מה דכתיב בתורה "לאחת" ופעמים כתיב "על אחת" ועתה דרשו על תיבת "מאלה".

( ב ) ובנבלתם לא תגעו:    שקאי על כל ישראל ברגל שמוזהרין על זה מתוך שצריכין לעלות לעזרה.

( ג ) שהן מוזהרין על אבות הטומאה וכו':    יכול אם עברו על זה חייבין קרבן אף על פי שלא אכל קודש ולא נכנס למקדש.
תלמוד לומר מאלה:    כלומר על טומאת מקדש וקדשיו יש בהן כרת מה שאין כן במגעות וכן אתה אומר באכילת מעשר ותרומה בטומאה הואיל ואין בהם כרת שרינן מיעוטא עלייהו ואכילת קדשיו בטומאה ודאי חמור יותר מאכילת תרומה כדאיתא בכמה דוכתי.