חפץ חיים על ספרא/בחקותי/פרק ה


ביאור - פרק ה עריכה

(א) ואם עד אלה:    דהו"ל לכתוב "ואם באלה", וע"כ ר' אליעזר דריש ליה מלשון 'עד' שהוא מעיד בהם. ור' יהושע דריש מלשון 'עוד'.
אתם עברתם לפני ז' עבירות:    האמורות למעלה -- אינו לומד, ואינו עושה, ומואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את אחרים, כופר במצות, כופר בעיקר.

(ב) ר"ע אומר ושברתי וכו' אלו הגבורים שבישראל וכו':    דלשון 'שבירה' שייך יותר באנשים מן ביהמ"ק.

(ג) שיהו השמים מזיעים:    מלחות הטל.
והיא משמרת פירותיה:    שלא ירקבו כיון שאין בה לחות, שהלחות מרקיב ומאבד הפירות, ואעפ"כ קללה היא שהארץ לא תוציא פירות והשמים לא יתנו מטר. אבל היא קללה שבבחינת מה יש עמה ברכה -- שאם השמים לא יתנו מטר - יתנו טל, ואם הארץ לא תתן פירות, תשמור מה שיש באוצרם.
רבי אומר זה הכרם:    שצריך לכח וטורח הרבה מפני שיצטרך לעבודות רבות וזה יתום לריק.
זה הפשתן:    שהוא גם כן יצטרך לעבודות רבות.
זה הכח:    שיהיו יגעים בכל כחם עד שיתום כחם ויהיה ללא הועיל, שלא יוציאו ממנו תועלת כלל.
קובר בתו ומאבד ממונו:    שבעלה יורשה והוא לריק שתם הממון ולא נהנית הבת ממנו.

(ד) הרי שיניו שלו קהות:    שנשאר בלא כח שהוציא כל כחותיו ולא הועיל כלום.
מה שאתה מוביל לה:    שאפילו הזרע שהבאת לה לא תתן. ודרשו "יבולה" כמו שכתוב "יובילו שי למורא", שהוא לשון 'הבאה', דאי אפשר לומר שכונת הכתוב שלא תצליח -- הרי כתיב מקודם "ונתתי את שמיכם וגו'".
ועץ הארץ לא יתן פריו:    בזה האחרון דרשינן שתי קללות: שלא יהא חונט העץ פירותיו בשעה החנטה, וזהו שכתוב "ועץ הארץ" - שאפילו בצאתו מן הארץ יהא לקוי. ואם היה מפרה יהא נושר פירותיו.
מקליח:    משיר.
את פירותיו:    ויש באלו שתי פסוקים (פסוק י"ח וי"ט)[1] (ויקרא כ"ו, י"ח-כ') ז' קללות ומקויים בזה מה שאמר "שבע על חטאותיכם".

(ה) עריי בעולם:    כדבר שהוא במקרה שאינו אלא לפרקים כן תלכו עראי במצותי.
אעשה אתכם עריי בעולם:    דבר שאין לה קביעות חשובה.

(ו) אלא חיה משכלת:    שדרכה להיות משכלת כדכתיב "ושיכלה אתכם".

(ז) דרך דרכיכם:    פי' "דרך" היה לו לומר, וכתב "דרכיכם" לשון רבים.
לרבות שבילים גדולים וקטנים:    הרי ז' קללות.

  1. שן בהמה
  2. ושן חיה
  3. חמת זוחלי עפר
  4. ושכלה
  5. והכריתה
  6. והמעיטה
  7. ונשמו.

הרי שבע מיני פורעניות.

  1. ^ לכאורה יש כאן טעות והוא מתכוון לפסוקים י"ט ו-כ' - ויקיעורך