חלקת מחוקק על אבן העזר כג

סעיף אעריכה

(א) אסור להוציא ש"ז לבטלה:    עיין בספר חסידים סי' קע"ו שכ' שאם א' מתירא שלא יכשל בא"א או באשתו נדה ח"ו טוב לו להוציא זרע לבטלה משיכשל ח"ו באיסור א"א או בנדה רק יתענה מ' יום בימי הקיץ או ישב בקרח בימי החורף:

(ב) ולא ישא קטנה:    נראה דמכ"ש עקרה וזקנה ולרבותא נקט קטנה אף שתהא ראויה לילד אחר שתגדל ועיין בתשובת הריב"ש סי' ט"ו ועיין בב"ח:

סעיף בעריכה

(ג) בנדוי הוא יושב:    והרמב"ן כ' שהב"ד מצווין לנדותו ובב"י הובאו דבריו:

סעיף העריכה

(ד) אבל מותר לשמש עם קטנה:    כלו' אם עבר ונשאה וכן אם יש לו אשה אחרת גדולה לקיים פ"ו וכמו שכ' הריב"ש סי' ט"ו גבי זקנה:

סעיף ועריכה

(ה) עוד אסרו בגמ' לרחוץ עם אביו וחמיו ובעל אחותו:    כצ"ל וכן הוא גירסת הרי"ף והרא"ש וכן פי' רש"י והר"ן וכן הוא באגודה אבל בגמ' שלנו גריס גם בעל אמו וכן הוא במרדכי ועיין שם עוד אית' שם בגמרא תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר: