חלקת מחוקק על אבן העזר יח

סעיף אעריכה


(א) קדושין תופסין בחייבי לאוין:    כלומר לעיל סי' ט"ו נתבאר דאין קדושין תופסין בעריות דאורייתא שהם חייבי כריתות כתב כאן דבחייבי לאוין ועשה קדושין תופסין דאינם בכלל עריות ודין יבמה לשוק יתבאר לקמן סי' קנ"ט דקדושין תופסין בה מספק דלא כרב: