סימן קג עריכה

קול מילין אשמע בראובן שנפטר בא"י תובב"א ובנו בח"ל ובא כְּתַב לאחד מאוהבי בנו איך ראובן אביו מת והיה בתוך ל' יום אם מותר לכתחילה להעלים הכתב עד שיעברו ל' יום ולא יתחייב בז' ימי אבילות ואת"ל דמותר להעלים אם נרגש בנו בדבר ומבקש וחוקר לידע ושואל בפי' היכן זה הכתב שכבר אומרים לו קול המון שמת אביו אם גם בכה"ג העלם יעלימו הכתב או לא.

תשובה עיין ביו"ד סס"י ת"ב ומ"ש מוהריק"ש דבבנים זכרים מצוה להודיע ואין בו משום מוציא דיבה הוא כסיל וע"ש בספר ערך לחם ועיין בתשו' פנים מאירות ח"א סימן קצ"ח והיה נראה לומר כי בנ"ד שאביו הוא בא"י ת"ו שבלא"ה המנהג הוא שאומר קדיש מיום לכתו לא"י א"כ הרי הוא אומר קדיש אפי' שלא נודיעוהו שמת אביו. אלא דעדיין יש לחלק דמי דהו טעמא שלא יודיעוהו משום מוציא דיבה אבל כאן שהענין נתודע בעיר והוא כבר נרגש ושואל לידע אם הוה אמת השמועה ששמע מה מקום להעלימו אחרי שהוא מחוייב במצות אבילות ואיך יתכן לבטל ממנו מה שהוא מתחייב בדין: