סימן קב עריכה

אני אשיח בנחתום גוי שאופה פת למכור בחנותו אם יש לחוש למים שימצא בשכונתו איזה מת גוי שמת והיה מים בתוך חנותו ואופה בהם הפת אם יש מקום לאוסרו או לא:

והנה בתחילה צריכים אנחנו לדעת אם דין זה שיש לשפוך המים שבשכונת המת אם הוא דוקא במת ישראל או אפי' במת גוי נר' דאין לחלק לפי טעם התשב"ץ ק"ק סי' תמ"ד שכתב דהמלאך המות מדיח חרבו שם באותן המים ויש סכנה לשותה מאותן המים כמו שיע"ש והביאו הרב באה"ט ביו"ד סי' של"ט סק"ח יע"ש. ולטעם זה נרא' דאין חילוק בין אם המת ישראל או המת גוי וכן ראיתי להברכ"י שם ביו"ד סי' של"ט אות ז' שכתב וז"ל מעש' שמתה שפחה עכו"ם בבית ישראל ואמרו שהיו נוהגים שלא לשפוך המים ולי נראה דצריך לשופכן דלהאי טעמא דסכנה אין לחלק ואף דלעכו"ם אין מזיקין המים הללו ומים מגולים כמ"ש הרב"ד ע"ש מ"מ לנו המים שבבית שמת בו עכו"ם אסירי וכן הוריתי ועשו מעש' עכ"ל הרי דס"ל להרב ז"ל דאין חילוק בין כשהמת הוא גוי בין כשהוא ישראל. ועו"כ הרב ז"ל שם אות ח' וז"ל יש להסתפק קצת אם הוא הדין כשמת שכן עכו"ם בבית שבחצר ישראל ומסתברא לאסור נמי מים שבשכונת עם עכו"ם דחמירא סכנתא יע"ש. וא"כ מינה יש ללמוד לנ"ד דאם אירע מת בשכונת הנחתום שהיו בתוך חנותו מים שנאסרו מחמת שכונת המת אפי' שהוא גוי ולדידהו לא קפדי ולא מזקי גופייהו מ"מ לדידן יש לאסור אותם המים משום סכנה ואם אפה הנחתום פת באותן המים אותו הפת אסור משום סכנה כמ"ש הרב בית יאודה ח"א חיו"ד סי' מ"ו וגם אם בישלו באותן המים אותו התבשיל אסור וכמ"ש הרב"ד חיו"ד סי' קס"א יע"ש ועמ"ש בעניותי בסה"ק נשמת כל חי ח"א חיו"ד סימן מ"א בענין איסור מים מגולים במקום דשכיחי נחשים והגוים לא קפדי אגילוי דהיכי סמכינן לאכול פת של גוים יע"ש:

וראיתי בס' זכור לאברהם ח"א חיו"ד הלכות אבל מערכת מ"ם דקע"ד ע"ב שנסתפק במת גוי אם הוא לאסור המים שבבית המת הגוי לבד או גם בשכונת ומסיק דהה"נ בשכונת יע"ש והאמת כן הוא דאין לחלק בין מת גוי לישראל בדבר זה כלל ומכאן תשו' למ"ש רב רחומאי הרב כמוהר"א אשכנזי ז"ל בס' דרש אברהם ח"ב ס' בלק דכ"ז ע"ד שכתב להתיר במת גוי בשכונה כי אין לאסור אלא מים בבית המת גוי יע"ש ולעד"ן דאין מקום להתיר דאין לחלק כלל וכדברי הרב ברכ"י והרב ז"ל ודוק. ונשאלתי אם המים הם חמין קודם שמת המת אם גם בזה יש לאסור. והשבתי כי אם יהיה במים מלח או תבלין וכדומה אינן נאסרים וכן נתפשט המנהג אמנם במים חמין עדיין לא מצאתי גילוי אי מהני המים חמין שלא לשופכן ולכן נרא' לאסור ועמש"ל בס"ד: