חות יאיר/רח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן רחעריכה

שאלה: לוי ת"ח דר "ק בחזקת עני ועל כן אינו נושא בעול וב"ב מהני' אותו בממון ואף שחייב לכמה וכמה אין תובעין אותו מפני עניו. ושמעון הוציא עליו קול שכמה ב"ב במדינה ובסביבות חייבים לו ונותנין לו ריבית שיכול להסתפק בו די והותר וע"י זה באו בע"ח ורודפין אחר לוי והב"ב נמנעין מלהנותו והקהל בקשו שישא בעול וביקש לוי משכינו הרגיל בביתו תמיד ויודע כל עסקיו שיגיד בתור' עדות באליו"ע אם יודע שום אדם שחייב לו או אם שמעון כיחש שלא הוציא עליו קול זה וידוע ללוי שבאמ' משמעון יצא הקול וביקש משמעון בב"ד שאם כדבריך שאין אתה יודע כלל שחייב לי אדם ושלא דברת דבר תשבע לי שלא דברת דבר או הגיד באליו"ע שלא ידעת אדם שחייב לי ע"י כך תכל מעלי תלונ' בני הקהילה שמגיע לי להיזק ונשאלתי אם מחויבי' שכן לוי או שמעון עצמו להגיד כי אע"פ שאינו עסק ממון מ"מ יש לו תועלת בעידותו.

ומפני שבההיא שעת' הייתי נחפז לצאת מן המהפיכה בקק"ו ולא היה אתי שום ספר כי הברחתי אותם לא השבתי דבר להשואל בגוף הדין רק שמתי התנצלותי'. ואגב כתבתי לו שאפי' היה עסק ממון ותועלת יש עוד ספק אם שייך לא יגיד בכה"ג דקרא וכל מה שנזכר במשנה ודרז"ל מיירי בשזה המשביעו בב"ד ביקש שיגיד דבר דהכי משמע והוא עד או ראה או ידע ודוק שיודע והוא מכחש אז אם לא יגיד ונשא עוונו.

מש"כ אם המבוקש מהמשביע שיגיד שלא ידע דבר פלוני אפשר אפי' אמת שאינו יודע לא קאי באם לא (ויש לדחות זה שהרי גם זה משביעו שיגיד אם ידע או יגיד שלא ידע ודוק ואע"פ שי"ל שאין כאן תביעת ממון וגרע מתביעות ממון ואין לו תועל' בעדותו כגון שאמר אמרת ליתן כמ"ש הטור והרמב"ם מ"מ יש ג"כ סברא הפוכ' דהכא ודאי יש תועל' אם לא שנא' ידע דומיא דראה וק"ל ומנא לן להקל ע"פ הסברא באיסור תורה ובכה"ג בעד א' שהעיד ובעל דין השני מביא אחר שהיה אצל העד ולא ראה וכמ"ש הג"מ ובש"ע ס"ס כ"ט ואותו האחר שותק ואינו רוצה להגיד כלל אם ראה או לא נ"ל דמחויב כמ"ש ואפי' אינו רוצה לבא לב"ד כלל חייב בד"ש כראה אבידת חבירו ונמנע להשיבה) יגיד ואגב נפל בדעתי בנדון זה עוד דבר שראוי להסתפק אם שמעון יודע באמת שחייבי' לו כמה ב"ב אם שותק ואינו רוצה להגיד ואין ביד ב"ד לכופו אם עובר בלא יגיד.

עוד יש ספק דלא תלי בנדון הנ"ל רק בכל עדות ממון אם משביעו אם יודע שפלוני חייב לו והוא שותק ורץ מב"ד ולא ירצה לדבר דיבור ובודאי אם באמת אינו יודע אינו עובר רק צ"ע אם יודע דדלמא לא עבר רק באומר אינו ידוע מש"כ בשותק רק דמשמעות קרא אם לא יגיד משמע ודאי אפי' שותק עובר וכך משמעות הפוסקים חייב להעיד וכן בפ' הכונס היודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו וזה פשוט. ונ"ל עוד אפי' מקמי דתיקון ר"ל היסת אם טען הנתבע פרעתי ומשביעו שראה שפרע לו חייב להעיד דיש לו תועלת שלא יחשבוהו לגזלן.

כ"ד נוטה נאם יאיר חיים בכרך.