חות יאיר/קנד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קנדעריכה

שאלה: ראובן שביקש משמעון שישתדל לו איזה השתדלות אצל השררה ופסק עמו ליתן לו שכר עשרים ר"ט בשכרו ושמעו עשה את שלו בטורח גדול ויגיעה רבה והוציא כמה הוצאות וד"ל על זה ולא עלתה בידו. ומבקש מראובן שיחזיר לו ההוצאות וגם יתן לו שכר הכתוב לו דאיהו דידי' עביד כידוע לכל והרי הרופא נוטל שכר פסיעותיו וכתיבתו אפי' מת החולה. וזה משיב:

תשובה: לא ידעתי למה לא שאלת גם בעלתה בידו אם נוטל גם ההוצאות מכלל דזה פשיטא לך ומבעיא לי כמו דק"ל בכל טענות שבין בה"ב לפועל יד הפועל על התחתונה שהוא בא להוציא ה"נ דה"ל לשתדלן להתנות על ההוצאות שיחזיר לו מדלא התנה דעתו הי' [לכן אין לומר הדמים מודיעים] שיהיו מעט מזעיר הוצאות או שישיג מבוקשו בלי הוצאות כלל ואינו נוטל רק מה שפסק.

ואפשר שגם אתה פשוט לך זה רק דמיבעי' לך בלא עלתה בידו כי אין סברא שיפסיד זה מכיסו דא"כ אין לך מי שישתדל בעד חבירו וא"כ ה"נ השאלה בעינה אם עלתה לו רק שההוצאה מרובה על השכירות. מ"מ אין לנו להוציא ממון מאומדנא וסברת הכרס וגם מפני תיקון עולם ליתא שהרי השתדלן בר דעת ויש בידו להתנות ולעשות מה שירצה ולא דמי לרודף אחר הרודף ששיבר כלים ואם שתק ולא התנה הרי הכניס עצמו לספק היזק מפני ריווח מעות הקצוב כי סבר הי' שלא יצטרך הוצאה כמ"ש ולביה אנסיה כמו כל המשחקים שמכניסים עצמם לספק היזק מתקות הריוח.

ובפסיקא עצמו שפסק עמו להשתדלות ולא עלתה בידו יש לדמותו לירד להציל ולא הציל דמ"מ נוטל שכר הראוי ואפי' לא אמר לו שיציל וא"ת איך ס"ד זה וכי היורד לשדה חברו שלא ברשות ולא השביח כלל הוטל שכר יגיעו ודאי אין זה דאפי' הוצאתו הפסיד דק"ל ידו על התחתונה כי גבי ירד להציל הטעם הוא משום שהתנה כמ"ש מהר"ם פדוואה הביאו רמ"א בסי' רס"ד ואם לא התנה אינו נוטל כלם.

וראיה לזה מגמ' פ"ז דשבועות דמ"ה ע"ב מתוך שיכול לומר לא שכרתיך וגו' ודוק פי' הסמ"ע שהתנה עמו סתם שיתן לו שכר ר"ל שלא אמר שיתן שכר אפי' אם לא אציל יע"ש. וא"כ ה"נ הרי זה שירד להציל והתנה סתם נוטל אפי' לא הציל ואע"פ שי"ל שאני התם דהפסיד חמור עצמו ולכן מפרשינן סתם התנאי דר"ל אפי' לא יציל מש"כ שתדלן דמנא לן לחלק בהכי ועוד דגם שם י"ל דלמא ראה שא"א לו להציל שלו או סמך על שיעלה מאליו ועוד גם בשתדלן הוי כמניח את שלו דמסתמא יאבד זמן שהי' יכול להרויח בדברים אחרים דסתם שתדלן בעל עסק הוא ולא בעינן בכה"ג בטילה דמוכח והיינו טעמא ג"כ ברופא ששכרו קבוע וידוע וה"ה ה"נ בסרסור ושדכן אם א"ל זה שדך לי פלונית או סרסר לי בית פלוני וקבע לו שכר אם לא אמר לו לכשתגמר הדבר רק סתם וזה טרח נוטל מה שקצב. אם אינו סך גדול ורב מהראוי לטורח כזה שאז ודאי בין שתדלן בין סרסור אין לו רק הראוי לטורח ההוא הראוי לאיש ההוא. ואפי' עלתה בידו אין לו יותר.

והנלפענ"ד כתבתי:

נאם יאיר חיים בכרך.