חות יאיר/קלא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קלאעריכה

שאלה: מאחד מן גדולי דייני ק"ק פראג. הנודר מחביות יין ונשבע שלא יתיר נדרו ונתערב שיורי קנקן בחביות אחר אם מקרי דשיל"מ.

תשובתי בקיצור נמרץ דודאי הוי דשיל"מ שהרי יכול להתיר תחילה השבועה ואח"כ הנדר כמ"ש בטור י"ד סי' רכ"ח ובש"ע שם ס"ד והוא פשוט לע"ד ולא ידעתי מקום הספק דאם משום דמ"מ עתה א"א לו להתיר נדרו עד שיתיר תחילה השבועה מה בכך דמ"מ אפשר להביא הדבר להיתרו.

ואף כי פשוט הוא מ"מ יש ראיה מגמרא ס"פ הנודר מן הירק דנ"ט ע"א דמקשה בש"ס על הא דאמר רבא שאני קונמות דהוי דשיל"מ והרי תרומ' דג"כ מצי למישאל עלה ועולה בק"א וקשה וכי שאיל עלה מה הוי דמ"מ נשאה באיסור טבל דבכה"ג אמר בש"ס דס"ג בעירובין על מה דס"ל לסומכס אין מערבין לישראל בתרומה וה"ה כאן וע"כ נאמר דר"ל דמצי למישאל עלה ולהפריש עליה ממקום אחר (מש"כ שם גבי עירוב מיירי בשבת דא"א לעשר) ש"מ דאע"ג דלא מישתרי להדיא ע"י התרה רק ע"י פעולה אחרת מיקרי דשיל"מ.

ואין לומר א"כ ה"ל לש"ס לתרץ בנדרים שאין לו תבואה אחרת להפריש על סאה שנפלה י"ל דס"ל זה לדוחק ובלה"נ הוי מצי לאוקמי בתרומה דחברי' או שאין תרומה זו נתרמה מחולין אלו רק מחולין אחרים שכבר נאכלו. ואם משום דטריחא לי' מילתא להניח להתיר נדרו שני פעמים לא מצאתי שטורח מוציא הדבר מדין דשיל"מ והרי בפ' הזהב בראש הפרק מוכח דמעשר שני מקרי דשיל"מ מפני דמצי להעלותו לירושלים וכ"כ הר"ש בפ"ב דביכורים משנה ב' ודלא כהרע"ב שם דודאי גמ' הנ"ל תיבתי' יע"ש. כ"ש שאין טורח מעט של התרת נדר מוציאו מדשיל"מ והאריכות בזה אך למותר:

יאיר חיים בכרך.