חות יאיר/פב

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן פבעריכה

שאלה להגאון מוהר"ר גרשון זצלה"ה

המאור הגדול לממשלת. מתוק האור ומאיר עיני המחכים לעזר ולתועלת. תורה וחכמה ויראה וגדולה במקום אחד כשלהבת קשורה בגחלת. ה"ה הגאון המופלג זהב טוב וסגור אגור בן יקא וקהלת. סוגר ואין פותח פותח ואין סוגר הדלת. מחשבה עליונה צרופה ובחונה ומחשב'. זולתו מחשבה מועלת. מחשב' או"ן בן פלת אשר באהבתו אשגה ועיני ולבי מהביט סגורים קשורים בעבותות אהבה כשלשלת וכו'. חדא בהגה' קטנה דבש"ע מא"ה סי' קי"ג ס"ז וז"ל ויש חולקין וס"ל דאם הניחה בוגר' אין לה פרנסה כלל ולכאורה מצי הבן לומר קים לי כהנך י"א שהם הר"י והרא"ש דלא מצינו חולק רק הרמב"ם וא"כ מלתא דתמוה הוא מאד ולא ניחא לבנות גדולות יתומים דלימרו כך שלא יטלו עישור נכסי וכמדומה לי שלא נהגו בתי דיני ישראל לדון כך:

והשני בדין אלמנה שנתנה מאה ר"ט ביד ראובן בהלואה ועש' לה שטר בכא"כ והתחייב עצמו לזונה כל ימיה ואחר מותה יהיו במתנה לראובן ומ"מ כל זמן שתרצה האלמנה לתבוע חובה ולהסתלק מחויב ראובן לפרוע לה והיתה ניזונית כל ימיה על שלחן ראובן ואחר מיתה יורשי בעלה תובעים מאה ר"ט מראובן מאחר שמעולם לא נשבעה על כתובתה. ומקור הדברים הם בש"ע סי' צ"ו ס"ה ואבוהון דכלהו הרי"ף והאריך בהם הרב המשביר ובאשר יש כמה חילוקי דיני' אם נשבעה לבסוף או לא וכן בין מקרקעי למטלטלי ובין יש להם מיגו או לא כמ"ש בחלקת מחוקק ובנדון דידן אין לראובן שום מיגו רק שהוא מוחזק אם יכולים יורשי הבעל להוציא ממנו ק' ר"ט הנ"ל אחר שמאה ר"ט הנ"ל הם כמטלטלים הידועים דבעי עכ"פ שבועה לבסוף אפי' לתירוץ ראשון של ב"י או יכול ראובן להחזיק במעות שבידו לסמוך על פשטי' דלשון הרא"ש בתשוב' כלל נון ס"ו מבל' לשית לב לסתירת דבריו ולישובן:

יאיר חיים בכרך.

ברך לקחתי וברך אשיב. לשואל כענין ומשיב. דברים נכוחים. אלקים ואנשים משמחים. כיין עמולין וקרוחים. צלול אינו מעלה קמחים. כל חיך שטועמו אומר לי ערב כעולות מחים. ילך בני עמו כפתור ופרחים. ה"ה אהו' ידיד ה' וידיד הרב הגדול המופלג. כל סתום ונעלם מברר ומלבן כשלג. נ"י ע"י ע"ה הגאן כמהר"ר יאיר חיים נר"ו לא יכבה מחול ימים ירבה. ולכל העומדים צפופים ומסתופפים בצלו צל החכמה והמעלה שלום עד בלי ירח. ואור תורתו עליהם יופיע ויזרח:

אחר דרישת שלום באתי לבשר שלום ולגלות את אזניו שהופיע בבית מדרשי רוח הקודש רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם ה"ה כתבי קודש הנזרקי' מפיו פה קודש יאמר כן תחילתן דברי תורה וחתימתן מעין הפתיחה. ונמתלא ביתי אור יקר הולך וגדל ודעתי מהן נוחה. ולא פסק חוכא מפומי כלא יומא ושמחתי כאלו סמכתי גאולה לתפלה כרב ברונה ק"ש קודם נץ החמה ותפלה לאחר נץ החמה כי חביבי' עלי דבריו דברי דודי' ואבקשם לדורשם כמין חומר: